Model CAF2002

 

Model CAF 2002 (The Common Assessment Framework) je nástrojom kvality pre štátnu a verejnú správu. Bol vyhotovený na používanie vo všetkých úsekoch verejného sektora, aplikovaný vo verejnej organizácii na národnej, federálnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Tento model je výsledkom spolupráce pri manažérstve kvality medzi ústrednými orgánmi štátnej správy v krajinách Európskej únie, ktoré sú zodpovedné za verejnú správu. Výsledkom hodnotenia podľa tohto modelu je stanovenie oblastí na zlepšovanie.

Model CAF 2002 bol prezentovaný na 2. konferencii o kvalite vo verejnej správe EÚ (Kodaň 2. - 4. 10. 2002). Tu predstavili 44 najlepších prípadových štúdií zo všetkých krajín EÚ. Nová verzia CAF 2002 spresňuje kritériá hodnotenia piatich oblastí predpokladov a štyroch oblastí výsledkov. Boli vytvorené pokyny na samohodnotenie v organizáciách, dal sa väčší dôraz na benchmarking a spracoval sa návrh na zavedenie externého hodnotiteľa - poradcu. Používanie modelu CAF podporuje Úrad pre štátnu službu, Slovenská spoločnosť pre kvalitu, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

 

Z metodického hľadiska sú 4 hlavné princípy modelu CAF:

a) nevyhnutnosť poznávať a dokumentovať názory, potreby a záujmy užívateľov (napr. výrobné organizácie, tretí sektor a občania) a ostatných zainteresovaných strán,

b) dôležitosť aktívneho zapojenia zamestnancov príslušných organizácií, ktoré sa snažia o zvýšenie kvality vo svojej činnosti,

c) zamerať sa na poznávanie, mapovanie a zlepšovanie hlavných procesov jednotlivých organizácií s dôrazom na procesy, ktoré riadia spoluprácu v jednotlivých útvaroch,

d) definovať a presadzovať normy činností a dokumentácie ako základ na riadenie kvality, ktorý je založený na záznamoch.

 

Čo organizácia získa aplikáciou modelu CAF?

1. Hodnotenie jednotlivých procesov založené na faktoch. Dôležitejšie ako body, ktoré sa určia sebahodnotením (A - panel hodnotenia: predpoklady, B - panel hodnotenia: výsledky) sú poznatky získané z diskusie členov pracovnej skupiny a manažmentu.

2. Prostriedok na dosiahnutie zhody o smerovaní riadenia a konsenzu v tom, čo je potrebné urobiť na zlepšenie organizácie.

3. Hodnotenie podľa súboru kritérií, ktoré boli prijaté na základe konsenzu v celej Európe.

4. Prostriedky na meranie pokroku v závislosti od času, priebehu pravidelného, každoročného samohodnotenia.

5. Nadväznosť medzi krátkodobými cieľmi a podpornými stratégiami a procesmi.

6. Prostriedok zameraný na zlepšovanie tam, kde je to najviac potrebné, kde sú slabé miesta organizácie (sekcia, odbor, oddelenie).

 7. Príležitosť na presadzovanie a súčasné používanie správnej praxe v rôznych oblastiach organizácie, ako aj pri spolupráci s inými organizáciami.

8. Prostriedok na zapojenie zamestnancov do procesu zlepšovania a tým aj nástroj na zvýšenie ich záujmu o výsledok činnosti organizácie.

9. Príležitosť na identifikovanie pokroku a vynikajúcich úrovní úspechu.

10. Prostriedok na začlenenie rôznych iniciatív v oblasti kvality do bežných činností.

11. Pôsobiť ako most pre rôzne modely používané v manažérstve kvality.

12. Napomáhať pri benchmarkingu medzi organizáciami, napr. medzi organizáciami verejného sektora.