Prototyp online personálnej agentúry

 

Obsah

 

1.       Formulácia úlohy................................................................................................... 1

2.       Úvod.................................................................................................................... 1

2.1.     Metóda GRAPPLE........................................................................................ 1

2.1.1       Zber požiadaviek.................................................................................... 2

2.1.2       Analýza.................................................................................................. 4

2.1.3       Návrh.................................................................................................... 5

2.1.4       Vývoj..................................................................................................... 7

2.1.5       Nasadenie.............................................................................................. 7

2.2.     Použité technológie......................................................................................... 8

2.2.1       UML..................................................................................................... 8

2.2.2       PHP....................................................................................................... 9

2.2.3       MySQL............................................................................................... 10

2.2.4       Apache................................................................................................ 11

2.2.5       Templates............................................................................................ 11

2.2.6       CVS.................................................................................................... 12

2.2.7       PHPDoc.............................................................................................. 13

3.       Analýza súčasného stavu..................................................................................... 14

4.       Zber požiadaviek................................................................................................ 17

5.       Analýza.............................................................................................................. 22

6.       Návrh................................................................................................................. 22

7.       Vývoj................................................................................................................. 22

8.       Nasadenie.......................................................................................................... 22

9.       Zhodnotenie riešenia........................................................................................... 22

10.     Zoznam použitej literatúry.................................................................................... 23

11.     Zoznam príloh..................................................................................................... 24

12.     Zoznam obrázkov a tabuliek................................................................................ 24


 

1.      Analýza súčasného stavu

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí viacero online personálnych agentúr - internetových stránok umožňujúcich zamestnávateľom ponúkať pracovné miesta a vyhľadávať vhodných kandidátov, ako aj poskytujúcich uchádzačom možnosť zverejniť svoj štruktúrovaný životopis a vyhľadávať medzi ponukami. Z najznámejších môžeme spomenúť Profesia (firmy Profesia s.r.o.), BurzaPrace (pod portálom AZet.sk), Kariéra (pod portálom vyhľadávača Zoznam), Ponuky (firmy ABC Internet, s.r.o.), trhpráce.sk a PONUKA PRÁCE (firmy SANDER MEDIA).

Odhliadnuc od grafického prevedenia, líšia sa hlavne možnosťami, ktoré svojim klientom ponúkajú. Prílišná jednoduchosť niektorých (PONUKA PRÁCE, Ponuky) je v kontraste so zložitosťou ďalších (BurzaPrace, Kariéra). Pridanie zamestnávateľa sa obyčajne zaobíde s vyplnením jediného formulára, takisto aj pridanie ponuky na zamestnanie. Pridanie životopisu na niektorých stránkach vyžaduje jediný formulár (Profesia, Ponuky), na niektorých viacero formulárov (trhpráce.sk), a niektoré vzbudzujú svojim počtom formulárov zdanie zbytočnej byrokracie (BurzaPrace, Kariéra).

Žiadna zo stránok nespoplatňuje uchádzačov, zamestnávateľom však niektoré poskytujú bezplatne len obmedzený rozsah služieb. Za poplatok je obyčajne možnosť pridať ponuku ako "top" - čo slúži na to, aby sa ponuka zobrazila na začiatku zoznamu, a aby tak mala lepšiu šancu, že si ju uchádzač všimne.

Niektorí z prevádzkovateľov vydávajú vlastný týždenník (Profesia, PONUKA PRÁCE), iné s nejakou tlačovinou venujúcou sa trhu práce spolupracujú (Ponuky a dvojtýždenník Trh práce vydavateľstva SOVA).

Pre zvýšenie dôveryhodnosti poskytovateľa služby a na zabránenie úniku informácií o registrovaných občanoch slúži niektorým prevádzkovateľom (Kariéra, Profesia) systém kontroly nových registrovaných zamestnávateľov operátorom. Ten funguje tak, že až do preštudovania registračných údajov operátorom nie je dovolené zamestnávateľovi prezerať životopisy registrovaných uchádzačov o prácu a zverejňovať ponuky na prácu. Taktiež je vidieť snahu o potláčanie ponúk typu "multi level marketing", "dealerstvo" a iných, ktoré vzbudzujú dojem neserióznosti.

Medzi ďalšie poskytované služby patria takzvaní agenti, ktorí na všetky nové ponuky (resp. životopisy v prípade zamestnaneckých agentov) aplikujú zadaný filter a keď ponuka spĺňa kritériá, tak ju odošlú e-mailom klientovi, aby nemusel navštevovať stránky pravidelne a aj tak bol informovaný o najnovších ponukách.

Z použitých technológií prevláda PHP verzia 4 (BurzaPráce, Kariéra, trhpráce.sk), ale aj verzia 3 (Profesia). Menej sa používa technológia ASP (Ponuky) firmy Microsoft, čo pravdepodobne súvisí s nutnosťou zakúpiť tento produkt, ktorý je inak výkonnostne porovnateľný s PHP, a tiež s nutnosťou prevádzky na servri s OS Windows, ktorý v našich končinách v servrovej oblasti nie je veľmi obľúbený. Situácia môže byť odlišná v krajinách kde má Microsoft lepšie postavenie. Iné technologické detaily - napríklad použitý databázový server, HTTP server a operačný systém - nie sú viditeľné voľným okom, takže sa o nich viac nedozvieme. Je ale vysoko pravdepodobné, že v prípade PHP to bude MySQL alebo PostgreSQL, Apache a Linux, a v prípade ASP MSSQL, IIS a Windows NT alebo 2000.

Prehľadne sú možnosti jednotlivých stránok zhodnotené v nasledujúcej tabuľke:

 

Názov,

Adresa WWW

možnosti uchádzača

možnosti zamestnávateľa

spoplatnenie

iné

BurzaPrace,

http://burzaprace.azet.sk

životopis, vyhľadávanie, agenti

ponuky, vyhľadávanie, agenti

nie

fotografie uchádzačov, ponuky kontrolované operátorom

Kariéra,

http://kariera.zoznam.sk

životopis, vyhľadávanie

?

?

vysoká zložitosť, spravodajstvo, registrácia zamestnávateľa len so súhlasom operátora

Ponuky,

http://www.ponuky.sk

životopis, vyhľadávanie

ponuky, vyhľadávanie

za "top" ponuky

dvojtýždenník Trh práce

PONUKA PRÁCE,

http://www.sander.sk

vyhľadávanie

ponuky

pre tlačenú formu so špeciálnymi požiadavkami

absencia registrácie a možnosti zmeniť čokoľvek predtým zadané, týždenník PONUKA PRÁCE

Profesia,

http://www.profesia.sk

životopis, vyhľadávanie, agenti

ponuky, vyhľadávanie, agenti

za viac ako 10 ponúk mesačne

kontrola ponúk a registrácie zamestnávateľa operátorom, týždenník Profesia

trhpráce.sk,

http://www.trhprace.sk

životopis, vyhľadávanie, agenti

ponuky, vyhľadávanie, agenti

za "top" ponuky

-

Tab.  Možnosti online personálnych agentúr na Slovensku.

 

Okrem situácie okolo existujúcich projektov na Slovensku je potrebné sa zaoberať aj tým čo prinesie budúcnosť a čo to bude znamenať pre segment online personálnych agentúr. V týchto úvahách rozhodne nemôže chýbať úvaha o pripravovanom vstupe do Európskej únie a z toho vyplývajúcich požiadaviek na zjednotenie číselníkov profesií, regiónov a vzdelania. Z [E] vyplýva, že momentálne je nekompatibilný len číselník vzdelania, jeho zosúladenie je ale v kompetencii vlády a príslušných výborov zákonodarného zboru.

So vstupom do EÚ súvisí aj sieť európskych služieb zamestnanosti EURES, ktorých úlohou je výmena informácií o ponukách na zamestnanie a o uchádzačoch medzi bruselskou centrálou a regionálnymi pobočkami. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyvíja v spolupráci s Radou trhu práce Švédska systém, ktorý by sa mal používať na úradoch práce, i keď nie je vylúčené, že do siete EURES sa budú môcť zapojiť aj súkromní prevádzkovatelia personálnych agentúr. Preto je dôležité dobre premyslieť možnosti importu a exportu dát, ako aj možnosti na vzdialené automatizované dotazovanie cez protokol TCP/IP bez použitia nepraktických HTML formulárov (čo ale nevylučuje možnosť použitia protokolu HTTP). Ako dobrým riešením sa zatiaľ javí použitie univerzálneho formátu XML.

V súvislosti s pripravovaným vstupom do EÚ nie je nezaujímavá ani iniciatíva s názvom "The European Charter for Telework" [B], ktorej snahou je stanoviť základné potreby a predpoklady práce na diaľku pomocou telekomunikačných technológií (odtiaľ aj pomenovanie Telework), a získať pre ňu čo najväčšiu podporu. K signatárom tejto charty momentálne patrí viac ako 600 vplyvných ľudí - niekoľko ministrov členských krajín EÚ, vedúcich pracovníkov (takzvaní CEOs - Chief Executive Officers) a členov dozorných rád niektorých väčších podnikov, ako aj reprezentantov malých a stredných firiem, obchodných komôr a verejnej správy, a v neposlednom rade aj vedcov a výskumných pracovníkov. Snahou je presvedčiť všetkých zúčastnených na trhu práce, že využitím teleworkingu je možné v niektorých odvetviach znížiť náklady a zároveň zvýšiť komfort zamestnancov, ako aj prospieť odvetviam, v ktorých sa teleworking uplatniť nemôže (výroba, transport, stavebníctvo, atď.) minimálne tým, že by sa zmenšil počet automobilov a ľudí denne zaplavujúcich metropoly v snahe dostať sa do (ráno) resp. zo zamestnania (poobede). To by malo okrem zmenšenia počtu dopravných zápch priniesť aj ekologické benefity v podobe zníženia emisií výfukových plynov. Obmedzenie dochádzania za prácou a voľnejšia pracovná doba by ďalej mohli posilniť rodinný faktor, ktorý je vo vyspelých západných krajinách v súčasnosti odsúvaný do pozadia, čo má negatívny vplyv okrem iného aj na výchovu detí. Preto je potrebné sa zaoberať v online personálnej agentúre budúcnosti aj niektorými špecifickými požiadavkami, ktoré sa v sektore teleworkingu objavia.

 

2.      Zber požiadaviek

Celé riešenie bude vychádzať z metódy GRAPPLE, tak ako sme si ju popísali v kapitole 2.1. Celý vývoj bude zjednodušený tým, že vývojový tím sa skladá len z jediného človeka - autora týchto riadkov, zvaného tiež diplomant. Začneme teda úsekom zberu požiadaviek.

Jednou z kľúčových činností v tomto úseku je zorientovanie sa v pojmoch, ktoré klient používa. Klienta v našom prípade zastupuje zadávateľ, konzultant a diplomant. Keďže prví dvaja nechali tretiemu pomerne voľné ruky, dopadlo to tak, že klientom je tiež de facto len autor týchto riadkov. To vyústilo v značné zjednodušenie "rozhovorov" a "porád", na ktorých je metóda GRAPPLE založená.

Na začiatok je dobré zadefinovať si pojmy, aby potom nedochádzalo k omylom:

 

Užívateľom je každý kto pristupuje ku aplikácii prostredníctvom počítačovej siete (lokálnej, alebo internetom) cez jej webové rozhranie.

Aplikácia je produkt tejto diplomovej práce - prototyp online personálnej agentúry. Aplikáciu tvoria skripty v jazyku PHP umiestnené na servri, ktoré zabezpečujú dotazovanie užívateľa do databázy, a prezentáciu výsledkov v rozumnej podobe.

Poskytovateľ je organizácia, alebo jednotlivec, ktorý je vlastníkom servra, na ktorom beží aplikácia.

Servrom rozumieme súhrn hardvéru a softvéru na strane poskytovateľa, ktoré spoločne vytvárajú podmienky pre beh aplikácie.

Uchádzač je každý užívateľ, ktorý chce používať aplikáciu na vyhľadávanie ponúk, a/alebo na zverejnenie C.V..

Zamestnávateľ je každý užívateľ, ktorý chce používať aplikáciu na vyhľadávanie C.V. a/alebo na uverejňovanie ponúk.

Personálna agentúra je zvláštny druh užívateľa, ktorý chce vykonávať činnosti uchádzača a zamestnávateľa súbežne. Predstavuje spoločnosť (či firmu), ktorá sa zaoberá sprostredkovaním práce a zastupuje ako uchádzačov tak aj zamestnávateľov.

C.V. je štruktúrovaný životopis uchádzača, alebo osoby, ktorú uchádzač zastupuje. Tento životopis môže obsahovať informácie o vzdelaní, znalostiach, praxi, hľadanej pozícii, regióne, kontakt, a iné informácie.

Ponukou sa rozumie zverejnený záujem zamestnávateľa prijať nového zamestnanca. Súčasťou ponuky sú informácie o obsadzovanej pozícii a regióne, v ktorom sa bude môcť práca vykonávať, ďalej informácie o požiadavkách a podmienkach pre budúceho zamestnanca a kontaktné informácie.

Autentifikácia je spôsob akým sa zabezpečí bezpečné oddelenie jednotlivých užívateľov tak, aby si navzájom nemohli meniť a mazať C.V. a ponuky. Autentifikácia sa udeje na začiatku relácie pomocou prihlasovacieho mena a hesla, ktoré si užívateľ zvolil pri registrácii.

Registrácia je proces, pri ktorom užívateľ poskytne údaje pre svoju neskoršiu autentifikáciu, ako aj údaj o tom, či chce k aplikácii pristupovať ako uchádzač, zamestnávateľ, alebo personálna agentúra.

Pozíciou sa rozumie pracovná pozícia, ktorá je ponúknutá zamestnávateľom v ponuke, alebo o ktorú vyjadril uchádzač záujem vo svojom C.V. (napr. kuchár, zvárač, alebo programátor).

Regiónom budeme označovať miesto práce, pričom ním nemusí byť geografická entita veľkosti regiónu v bežnom slova zmysle. Môže sa jednať o kontinent, štát, kraj, okres, mesto, alebo aj mestskú časť. Región sa môže podľa potreby deliť na menšie časti (v princípe tiež regióny), čím vznikne stromová štruktúra.

 

Vzťah týchto základných pojmov približuje nasledujúci prvotný diagram tried:

Prvotný diagram tried