Údaje o semestrálnom projekte

 

Názov: Aplikácia na evidenciu vypísaných grantov

Počet strán: 10

Kľúčové slová charakteristické pre daný projekt (5-10): Sledovanie grantov,  archivácia

                                                                                          grantov, Vyhľadávanie cez web

                                                                                          rozhranie.

 

Formát súboru, ktorý obsahuje semestrálny projekt: MS Word 2000 (.doc a .rtf)

                                                                                                                   

Iné poznámky (max. 1000 znakov):  Vlastný program (zdrojové texty) a SQL skript sa

                                                           nachádza v podkatalógu s názvom Aplikacia: spolu

                                                           6 .php súborov, 3 html súbory a jeden SQL skript

                                                           s názvom semproj3.sql

 

 

Zadanie

 

Vytvoriť systém na sledovanie vypísaných grantov.

 

 

Analýza úlohy

 

Problematika má niekoľko problematických bodov, ktoré som musel nejakým spôsobom analizovať. Postup spracovania informácií pre vyvíjaný systém môže sa skladať z manuálnych, poloautomatizovaných a plne automatizovaných procesov. Pri návrhu sytému tiež daný problém môžeme riešiť viacerými spôsobmi. Potrebné procesy pri spracovaní údajov som zhrnul do nasledujúcich bodov:

 

1.      Vyhľadávanie potrebných informácií: V každom prípade manuálny proces (napr.

                      cez rôzne vyhľadávacie služby, alebo získaním informácie  

                      priamo od užívateľov systému (priamym vstupom cez elektronické 

                      formuláre (on-line vstup), e-mailom, telefonicky, ...)

 

2.      Získanie vybraných údajov:

·       Poloautomaticky: napr. rôznými offline browsermi.

·       Manuálne: Priamym ručným downloadom potrebných stránok

 

3.      Vloženie potrebných údajov do databázy:

·       Poloautomaticky: Napr. programom Search Engine Maker, ktorý automaticky indexuje vybrané súbory, prípadne aj celý adresár s obsahom webových stránok a vytvorí SQL skript s indexovanými údajmi, ktorý už treba iba nahrať do danej databázy.

·       Manuálne: Priamym ručným vkladaním vybraných údajov (cez web-interface alebo cez nejakú klientskú aplikáciu)

 

4.      Riešenie vyhľadávania: Sprístupnenie požadovaných údajov používateľom je

                      automatický proces cez web interface.

 

 

Po indexovaní údajov a naplnení databázy kľúčovými slovami, sprístupnené odkazy na jednotlivé nájdené stránky môžu smerovať na interné aj na externé zdroje v závislosti od spôsobu naplnenia daatabázy.

 

 

Riešenie

 

 

Ako príklady na jednotlivé typy riešení som vytvoril dve rôzné prototypy s rovnakou funkciou, ale s rôznym spôsobom fungovania. Prvá aplikácia (verzia I) používa čisto manuálny spôsob vloženia vybraných údajov do databázy a sprístupňuje externé zdroje cez hyperlinky. Druhý typ (verzia II) používa automatizovaný spôsob vloženia údajov a používa vylučne interné zdroje (stránky uložené no lokálnom disku).  

 

 

Systémová príručka (verzia I.)

 

Zadanie je spracované v programovacom jazyku PHP. Na uchovávanie spracovávaných dát a informácií slúži databáza MySQL. Aplikácia (prototyp) bola vytvorená a odskúšená v prostredí operačného systému Linux. Na testovanie som používal web server Apache s nainštalovanou podporou pre skriptovací jazyk PHP a databázový server MySQL.  Aplikáciu tvoria nasledujúce súbory:

 

 

Súbor index.html

Základný .html súbor. Obsahuje definíciu rámcov a odkazy na tri súbory: menuhlavny.html, hlava.html a pridaj.php.

 

Súbor menuhlavny.html

Základné menu aplikácie s troma navigačnými tlačidlami. Slúži na prepínanie medzi jednotlivými obrazovkami. Obsahuje odkazy na súbory pridaj.php, tried.php a hladaj.php. Zostane permanentne viditelné počas práce aplikácie.

 

Súbor hlava.html

Jednoduchý .html súbor s názvom aplikácie – hlavička.

 

Súbor pridaj.php

Slúži na ukladanie údajov do databázy. Obsahuje funkcie na ukladanie údajov do DB a na zmazanie jednotlivých uložených položiek. Jeho súčasťou je aj formulár na vstup údajov.

 

 

Súbor tried.php

Slúži na triedenie záznamov. Jednotlivé záznamy sú vybraté z databázy MySQL v takom tvare ako boli cez pridaj.php pridané a následne je nimi naplnené pole objektov Cgrantytab. Objekt Cgrantytab vyžaduje aby pri jeho definícii boli uvedené všetky údaje, ktorými potom naplní svoje parametre. Ďalej obsahuje metódu vypis(), ktorá slúži na vypísanie parametrov aktuálneho objektu formou HTML tabuľky.