Informatizácia verejnej správy v medzinárodnom kontexte

Gejza Bodon, Ing.

 

 

Abstrakt:

 

V článku je popísaný stav informatizácie verejnej správy v krajinách Európskej únie a v slovenských obciach, projekt e-samospráva a Webocracy, ktoré ponúkajú možnosť zlepšenia komunikácie medzi verejnou správou a občanmi. V závere sú spomenuté problémy a požiadavky v jednotlivých  oblastiach.

 

1                    Úvod

 

Jedným z cieľov informatizácie verejnej správy je elektronická forma komunikácie s občanmi.

 

Koľko percent občanov uprednostňuje elektronickú formu komunikácie s verejnou správou?


Príčiny umiestnenia Slovenska na konci tabuľky sú obecne známe.

·         Drahé pripojenie

·         Elektronický podpis

·         Počítačová (ne)gramotnosť

·         Nedôvera

 

 

O aké informácie má verejnosť záujem?

 

Informácie z Magistrátu mesta Brna z roku 1999 ukazujú, že najväčší záujem bol o informácie z oblasti:

 

·         Všeobecné otázky : 31 186

·         Sociálna oblasť: 29 669

·         Iné inštitúcie: 25 071

·         Bytová problematika: 17 598

·         Úrady mestských častí: 8 791

·         Matrika: 183 364

 

 

2          Stav v krajinách Európskej únie

 

Stav v krajinách EU popisuje správa Web-based Surwey on Electronic Public Services, kde porovnali 15 krajín EU a Island, Nórsko resp. Švajčiarsko. Prvé meranie bolo vykonané v októbri 2001 a druhé v apríli 2002.  

 

Boli sledované nasledujúce služby:

 

Služby pre občanov (12)

Služby pre podnikateľské subjekty (8)

Daň z príjmu

Sociálne príspevky zamestnancov

Ponuka pracovných miest

Daň z podnikania

Sociálne zabezpečenie (1)

DPH

Osobné doklady (2)

Registrácia firiem

Evidencia motorových vozidiel

Poskytovanie údajov pre štatistické účely

Stavebné povolenie

Colná deklarácia

Hlásenie na políciu

Životné prostredie

Verejné knižnice

Verejné obstarávanie

Rodné listy a sobášne listy

 

Prihlášky na stredné a vysoké školy

 

Hlásenie zmeny bydliska

 

Zdravotná starostlivosť

 

 

(1)    Podpora v nezamestnanosti, detské prídavky, zdravotné/sociálne dávky, štipendiá

(2)    Cestovný pas, vodičský preukaz, občiansky preukaz

 

 Etapy vývoja boli hodnotené a triedené do nasledujúcich skupín.

 

1.       Informácie: On-line informácie o poskytovaných službách

2.       Interakcia: download formulárov

3.       Dvojsmerná interakcia: spracovanie formulárov, vrátane autentizácie

4.       Transakcia: rozhodnutie, dodanie (úhrada poplatku)


 

Pre percentuálne vyhodnotenie údajov bola použitá nasledujúca tabuľka:

 

Vývoj/etapa

Interval

Definícia

Hodnota

%

Stav 0

0-0,99

0% - 24%

Nie je verejne prístupná web stránka, alebo web stránku nie je možné hodnotiť podľa etapy vývoja 1 až 4 

Stav 1

1-1,99

25% - 49%

Informácie, ktoré sú nevyhnutné pre začatie vybavenia služby ponúkanej na web stránke

Stav 2

2-2,99

50% - 74%

Interakcia: download formulárov, ktoré sa dajú vyplniť  alebo vytlačiť a sú vhodné pre začatie vybavenia služby ponúkanej na web stránke

Stav 3

3-3,99

75% - 99%

Dvojsmerná interakcia: spracovanie formulárov v elektronickom tvare vrátane autentizácie pre vybavenie služby ponúkanej na web stránke

Stav 4

4

100%

Transakcia: plnohodnotné elektronické spracovanie  a vybavenie prípadu  (vrátane: rozhodnutia, oznámenia, dodania a resp. úhrady poplatku)

 

 

V prípade niektorých služieb, kde maximálny stav vývoja je 3, lebo stav vývoja 4 už neprichádza do úvahy, bola použitá nasledujúca tabuľka pre percentuálny výpočet stavu vývoja.

 

Vývoj/etapa

Interval

Definícia

Hodnota

%

Stav 0

0-0,99

0% - 32%

Nie je verejne prístupná web stránka, alebo web stránku nie je možné hodnotiť podľa etapy vývoja 1 až 4 

Stav 1

1-1,99

33% - 66%

Informácie, ktoré sú nevyhnutné pre začatie vybavenia služby ponúkanej na web stránke

Stav 2

2-2,99

67% - 99%

Interakcia: download formulárov, ktoré sa dajú vyplniť  alebo vytlačiť a sú vhodné pre začatie vybavenia služby ponúkanej na web stránke

Stav 3

3

100%

Dvojsmerná interakcia: spracovanie formulárov v elektronickom tvare, vrátane autentizácie pre vybavenie služby ponúkanej na web stránke

 

  Táto tabuľka bola použitá pre nasledujúce služby:

 

·         Osobné doklady

·         Hlásenie na políciu

·         Rodné listy a sobášne listy

·         Hlásenie zmeny bydliska

·        Poskytovanie údajov pre štatistické účely


 

V októbri 2001 bola priemerná hodnota 45% , pre 20 služieb v 17 krajinách. Priemerná hodnota služieb pre občanov je 40% a služieb pre firmy 53%. V apríli 2002 bola priemerná hodnota 55 %.

 

V nasledujúcej tabuľke sú prezentované priemerné údaje pre jednotlivé služby.

 

 


 


V apríli 2002 namerali v prípade občanov nárast o 7% (z 40% na 47%)  a v prípade firiem nárast o 15% (z  53% na 68%). Bolo zaujímavým zistením, že v októbri 2001 firmy využívali služby o 13% viac ako obyvateľstvo ale v apríli 2002 tento rozdiel predstavoval už 21%.


 

3          Stav v krajinách V4

 

V krajinách  V4 neboli zatiaľ vykonané podobné merania ako v EU.

Bola vypracovaná správa s názvom „USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES AT THE LEVEL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT, STATE ADMINISTRATION AND FOR THE PROVISION OF SERVICES TO THE CITIZEN“ , kde v časti : „ Co-operation of state administration and self-government when creating conditions for building and implementation of electronic public services in order to attain electronic local public administration within eEurope“ je zmienka aj o stave informatizácie verejnej správy v jednotlivých krajinách V4.

            Spôsob prístupu, používané metódy sa líšia v jednotlivých krajinách. Všade môžeme však pozorovať zvýšený záujem o túto oblasť a snahu o vytvorenie priaznivejších podmienok. Ako príklad by som uviedol susedné krajiny, kde už vytvorili ministerstvo pre informačnú technológiu. Je to predpoklad pre systematické riešenie problematiky, skvalitnenia zákonov a podmienok v tejto oblasti. Pomerne veľký náskok majú susedné krajiny v aplikácii štandardu ISO 9000 a vo vyžadovaní počítačovej gramotnosti úradníkov  na úrovni ECDL.

 

 

Stav v SR

 

Na Slovensku zatiaľ neboli realizované reprezentatívne merania stavu informatizácie verejnej správy. Informácie sú získané z Web stránok a z analýz informačných systémov miestnych úradov.

Keby sme použili podobnú metodiku merania a vyhodnotenia ako pri meraní stavu informatizácie v krajinách EU, dospeli by sme k hodnote približne 10 až 15%.  Z prieskumu by sme museli vynechať vyše 300 obcí, kde ešte nemajú výpočtovú techniku. Pre malé mestá alebo mestské časti (okolo 5000 obyvateľov) je charakteristické, že vlastnia prijateľnú výpočtovú techniku, majú aj statickú Web stránku, ktorá čo do obsahu často neposkytuje informácie požadované pre 1. stupeň vývoja. V niektorých prípadoch je veľmi ťažké zistiť, či sa jedná o oficiálnu stránku mesta  (mestskej časti, obce) alebo nie. Je všeobecný problém s ich aktualizáciou. Chýbajúce, alebo nefunkčné e-maily, nesprávne telefónne čísla, prípadne úradné hodiny sú nezriedka odlišné ako sú uvádzané pri vchode do budovy. Väčšie mestá sú už väčšinou na 1. stupni vývoja, niektoré majú nábeh splniť aj 2. stupeň. Na tretí stupeň vývoja ešte je asi priskoro. O štvrtom stupni sa nedá ani hovoriť.

 

 

Krátka informácia o projekte e-samospráva.

 

Projekt e-samospráva je realizačným projektom Webocracy http://esprit.ekf.tuke.sk/webocracy  a podporuje realizáciu aplikačných výstupov projektu. V roku 2002 sú pripravené k implementácii prvé 3 moduly zo šiestich, ďalšie moduly budú k dispozícii v priebehu roku 2003.

 

Projekt je prioritne zameraný na:

·         zlepšenie komunikácie medzi miestnym úradom, občanmi a poslancami

·         zvýšenie kvality služieb poskytovaných MÚ, podpora používania elektronických formulárov

·         transparentnosť rozhodovania zapojením občanov do rozhodovacieho procesu

·         zvýšenie informovanosti občanov

·         zvýšenie spätnej väzby od občanov

·        zjednodušenie realizácie zákona 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám

 

 

Ako prekážka pri zavedení systému do praxe sa nám javí:

·         nedostatočné vybavenie výpočtovou technikou na MÚ/v domácnostiach,

·         prístup ľudí

·        nedostatočná počítačová zručnosť

 

 

Záver

 

Problémy jednotlivých  oblastí:

 

1. Legislatívne prostredie: postupne sa prijímajú a vstupujú do platnosti zákony, ktoré približujú legislatívu SR k legislatíve EU. Môžeme predpokladať, že legislatívne prostredie bude vytvorené aj keď oneskorene. Pomerne veľký sklz je v zavedení zákona o elektronickom podpise do praxe. Očakávaný Zákon o informačných systémoch štátnej správy nahradí Zákon 261/1995 Zb. O štátnom informačnom systéme. Zákon o základných registroch štátnej správy upraví tvorbu a zdieľanie databáz. Tieto zákony pozitívne ovplyvnia aj informačný systém mestských úradov.

 

2. Organizačná štruktúra: môžeme očakávať zoštíhlenie administratívy MÚ a zároveň rozšírenie kompetencií.

 

3. Hardverové podmienky: Predpokladáme vybudovanie počítačovej siete typu klient-server s pripojením na Internet. Minimálne hardverové požiadavky na pracovnú stanicu: PC Pentium, 64 MB RAM, 2 GB HD, čo znamená počítače mladšie než 4 roky. Server podľa použitého databázového prostredia a operačného systému.

 

4. Požiadavky na operačný systém a základný SW: Operačný systém pracovnej stanice Windows95/98, z hľadiska bezpečnosti odporúčame W2000.

Základný SW: textový editor, tabuľkový procesor, elektronická pošta a prístup na Internet.

 

5. Počítačová gramotnosť: absolvovanie školení a testov v rozsahu ECDL v prípade základného programového vybavenia a v prípade aplikačného programového vybavenia absolvovanie školenia u dodávateľa.

 

6. Organizácia práce a tok dokladov: Certifikácia ISO 9000. Podľa našich informácii tento certifikát majú iba 2-3 MÚ v SR.  Je nutná identifikácia dokladov (formulárov, tlačív) a dokumentácia ich kolobehu.

 

7. Bezpečnosť informačného systému: projekt bezpečnosti IS a certifikácia a audit bezpečnosti informačného systému (ISACA).

 

 

8. Aplikačné programové vybavenie: Má byť vytvorené, implementované a prevádzkované ako integrovaný IS  s centrálnou databázou podľa štandardov pre štátny informačný systém. (Výnos Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 372/1998-830 z 13.októbra 1998. Tieto štandardy je nutné doplniť a aktualizovať. Napr. E0102 OMT – už je súčasťou UML,  EDIFACT ako formát pre výmenu dát už nahradil XML ). Samozrejmosťou by mala byť aj kvalitná užívateľská dokumentácia (nápoveda /help/, často kladené otázky /FAQ/) a hot-line užívateľská podpora.

 

9. Štandardizácia: Nemôžeme očakávať štandardné programové vybavenie pre Mestské úrady (bolo by to ideálne riešenie). Jednotlivé užívateľské programy však musia byť navzájom prepojiteľné cez štandardom definovaný užívateľský interface, ktorý overí a otestuje akreditovaná firma a vydá atest o pripojiteľnosti programového vybavenia do IS mestských úradov cez štandardný interface. Podobne by sa mali vytvoriť aj celoštátne štandardné vstupné a výstupné formuláre.

 

10. Prezentácia cez WEB: WEB sídla slovenských miest sú vytvorené veľmi chaoticky tak po obsahovej ako aj po formálnej stránke.  Menej ako 10% stránok je aktualizovaný aspoň raz za 2 týždne a približne 5% má funkciu vyhľadávania. 

 

 

Kontakt na autora:

Ing. Gejza Bodon

EXOS Consulting

Milosrdenstva 11

040 01 Košice

 

tel: +421 / (0) 55 / 729 0861

bodon@exos.sk